SZKOLENIA BHP

SZKOLENIA BHP

Organizujemy wszelkie szkolenia związane z szeroko pojętą tematyką Bezpieczeństwa i HigienyPracy oraz Ochrony Pracy, wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) - DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH.

 

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP:
- Szkolenie wstępne ogólne „instruktaż ogólny” – jest przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających pracę.
- Szkolenie wstępne na stanowisku pracy „instruktaż stanowiskowy”


UWAGA! Zgodnie z Art. 2373. § 2. Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

SZKOLENIA OKRESOWE BHP dla:

  • Pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami
  • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
  • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
  • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

UWAGA! Zgodnie z Art. 2373. § 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

 

SZKOLENIA OKRESOWE BHP – w formie e-learningu oraz samokształcenia kierowanego dla:

  • Pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami
  • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

Główną zaletą tej formy szkolenia jest możliwość przeprowadzenia go w sposób, który jest dogodny dla pracodawców i pracowników, a mianowicie otrzymują Państwo kompendium wiedzy specjalnie wyselekcjonowanej odpowiadającej zapotrzebowaniu na danym stanowisku pracy, z którym zapoznają się Państwo w dogodnym dla siebie czasie, wówczas przeprowadzony zostaje egzamin sprawdzający w formie testu, po którego zaliczeniu otrzymują państwo stosowne zaświadczenie o odbyciu kursu z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

Szkolenia przeprowadzane są na bazie prezentacji multimedialnych,  instruktażu, filmów  
oraz wykładów  a w zależności od grupy zawodowej mogą też przybrać formę samokształcenia kierowanego.
Każde szkolenie kończy się wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu.