OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Nasz firma opracuje dla Państwa dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy występujących
w Państwa firmie. Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy między innymi w oparciu o wymagania polskiej normy
PN-N-18002, która to metoda jest preferowana przez Państwową Inspekcję Pracy.

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

UWAGA! Zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Kiedy należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego?

  • Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy należy przeprowadzić przed oddaniem stanowiska
    do eksploatacji
  • Po wprowadzeniu istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych na stanowisku pracy
  • W przypadku wprowadzenia zmian w stosowanych na stanowisku pracy środków ograniczających
    narażenie pracownika na uciążliwe lub szkodliwe czynniki środowiska pracy
  • Każdorazowo w chwili wystąpienia zdarzenia wypadkowego na stanowisku pracy

UWAGA! Ocenę ryzyka przeprowadza się dla stanowiska pracy a nie dla pracownika na nim pracującego
(jedną dla stanowiska nawet jak na danym stanowisku pracuje kilku pracowników)
Koszt przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego uzależniony jest od ilości ocen zleconych do realizacji.